ODMĚNA

ODMĚNA OBECNĚ – První konzultaci v rozsahu do 30 minut poskytujeme bezplatně a účelem této konzultace je předběžně posoudit klientův nárok či potřebu a podle toho doporučit další postup a sdělit, co bude třeba pro kompletní posouzení věci včetně odhadu nákladů a hrubého odhadu výstupu kompletní analýzy, hrubého odhadu řešení a možných nákladů takového řešení včetně procentního odhadu šance úspěšnosti. S tímto předběžným posouzením se můžete rozhodnout, zda chcete vynaložit prostředky na právní pomoc. U nás se vzetí za kliku kanceláře nezpoplatňuje.

Druhy odměn jsou (1) časová odměna, (2) paušální odměna, (3) měsíční paušální odměna a (4) úkonová odměna. Podle potřeby klienta navrhujeme dle našich zkušeností nejvhodnější způsob dohody o odměně. Právní zastoupení s odměnou sjednanou podle výsledku neposkytujeme.


ČASOVÁ ODMĚNA – Časová odměna se určuje časem stráveným prací advokáta na kauze za hodinovou sazbu podle složitosti věci dle dohody předem. Tento způsob je nejčastější. Hodinová sazba naší kanceláře je 2.500,- Kč za každou započatou hodinu práce, nejsme plátcem daně z přidané hodnoty a zpravidla účtujeme vždy ke konci měsíce s dvoutýdenní splatností faktur za právní služby. Obvykle též poskytujeme ke každé faktuře přehled poskytnutých právních služeb (den – druh služby – počet hodin). Záloha za právní služby činí podle povahy věci nejčastěji 5.000,- Kč.


PAUŠÁLNÍ ODMĚNA – Paušální odměna je odměnou sjednanou pevnou částkou za zastoupení v celé kauze. Pro přehlednost je vhodné paušální odměnu sjednat pro každý stupeň (soudního) řízení zvlášť. Tato odměna je obvykle sjednána jako součet hodnot počtu odhadnutých úkonů ve věci a pro klienta slouží jako jistota, že úhrady za právní služby nepřesáhnou určitou částku.

Příklad: Klient potřebuje zažalovat prostou dlužnou částku u soudu. Za první stupeň se dohodneme na paušální úhradě ve výši 7.500,- Kč za převzetí a přípravu, podání soudu a jedno jednání u soudu (3×2.500,- Kč) a částka nebude překročena i kdyby bylo jednání a podání soudu více. O omezeních pro odměny dle advokátního tarifu bude klient vyrozuměn předem.


MĚSÍČNÍ PAUŠÁLNÍ ODMĚNA – Měsíční paušální odměna je nejvýhodnější pro klienty, kteří potřebují pravidelnou právní pomoc od drobných porad po časově náročnou činnost. Stanovuje se výpočtem odhadu měsíční potřeby klienta hodinově za výhodnou hodinovou sazbu. Platby odměn jsou nastaveny jako trvalé platby a klient na základě smlouvy o poskytování právních služeb už pouze zadává úkoly a dle sjednaných lhůt a pravidel dostává hotovou práci, nemusí se každý měsíc starat o faktury a ve své činnosti si může náklady na právní pomoc rozpočtovat (vyřešit) dopředu a v průběhu potřeby jimi již neztrácí čas.

Příklad: Klient potřebuje měsíčně 20 hodin právní pomoci v různých oblastech. Podle hodinové sazby 2.500,- Kč by klientovi měsíčně vycházely náklady na právní služby průměrně (některý měsíc více a některý méně) ve výši 50.000,- Kč. Klient ale nemá předjednanou svou časovou potřebu. Klient proto měsíčním paušálem hradí každý měsíc 40.000,- Kč s garancí 20 hodin právních služeb měsíčně v přepočtu na nižší hodinovou sazbu 2.000,- Kč. Smyslem měsíčního paušálu je jak na straně klienta ušetřit čas a prostředky za opakovanou činnost, tak na straně advokáta možnost poskytnout slevu vůči jistotě pravidelné měsíční úhrady v určité výši a zabezpečení kapacitních potřeb klienta.


ÚKONOVÁ ODMĚNA – Řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), nedohodnou-li se advokát s klientem jinak. Podle této vyhlášky se též počítají náklady řízení. Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty (tj. zpravidla hodnoty sporu):

Příklady:

(1) Neobdrželi jste úhradu za fakturu ve výši 50.000,- Kč. a ta je již po splatnosti. Nepomohly ani urgence a zmínky o soudním řešení. Na konci takového soudního sporu o 50.000.,- Kč soud přiznává žalobci v případě výhry náklady řízení následujícím způsobem:
a) soudní poplatek ve výši 2.500,- Kč (5% z žalované částky) nebo 2.000,- Kč (4% u elektronického platebního rozkazu),
b) odměna advokáta ve výši 12.400,- Kč za čtyři úkony právní služby 1) převzetí a příprava 3.100,- Kč (dle tabulky shora bod 5. – 1.500 + 40 × 40), 2) předžalobní výzva s právním rozborem, 3) žaloba a 4) jedno jednání ve věci.
c) advokátní paušální náhrada 1.200,- Kč (za každý úkon právní služby + 300,- Kč),
d) pokud jde o soud v jiném městě, než je sídlo advokáta, tak plus cestovní náhrady a pokud je advokát plátcem DPH, plus daň.
Klient by tak podle toho způsobu odměňování uhradil advokátovi 12.400 + 1.200 v základu za právní služby dle advokátního tarifu a tato částka vynaložená na právní pomoc by se mu měla po skončení soudního řízení vrátit. Samozřejmě je možné, že bude nezbytné takovou věc předat k exekučnímu vymáhání.

(2) Složitější příklad může nastat, když např. zastoupím dva klienty, členy spolku, kteří chtějí podat spolkovou žalobu na neplatnost usnesení orgánu spolku, (1) udělí zmocnění, (2) advokát vyzve spolek k nápravě (marně), (3) podá žalobu, když se schyluje k jednání, tak protistrana vyvolá (4) mimosoudní jednání o smíru, to nedopadne, takže (5) se pak odehraje několik soudních jednání s několika písemnými podáními a postupným doplňováním tvrzení, důkazů a svědectví a přijde rozsudek soudu prvního stupně. Náklady pak za dva klienty s cestovními náhradami (příkladmo Praha – Zlín) mohou za první stupeň vystoupat na částku přes 50.000,- Kč (podle tarifu za jeden úkon 2.500,- Kč, ale za dva klienty za každého o 20% nižší hodnota úkonu, tj. celkem 4.000,- Kč) a nemusí být výjmkou, kdyby náklady řízení dosáhly i ke 100.000,- Kč.

Je zcela na místě k zahajování soudních sporů přistupovat racionálně a po velmi chladné úvaze.

Úkony právní služby jsou:

 • převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 • první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
 • další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
 • písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
 • účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
 • prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
 • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
 • sepsání právního rozboru věci,
 • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
 • návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
 • odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
 • podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
 • sepsání listiny o právním jednání,
 • návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,
 • návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
 • odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
 • návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,
 • jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
 • účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
 • účast při přípravě jednání,
 • jednoduchá výzva k plnění.

CENÍK ADVOKÁTNÍCH ÚSCHOV – Advokátní úschova slouží k zajištění finanční transakce tak, aby všechny strany transakce měly jistotu, že finanční prostředky jsou deponovány na zvláštním úschovním účtu chráněným zvláštním zákonným režimem (tuto službu nabízí POUZE banky, notáři a advokáti, nemohou ji nabízet např. realitní kanceláře) a že s prostředky na úschovním účtu deponovanými se bude zacházet pouze a zásadně na základě pravidel dle úschovní smlouvy. Součástí úschovy může být i advokátní úschova listin.

Pro srovnání uvádím i notářský sazebník podle notářského tarifu, který si notáři nemohou upravovat, což advokátům umožňuje nabídnout lepší podmínky:

Příklady: Podle notářského tarifu se odměna notáře počítá tak, že se podle výše uschované částky postupně užijí všechny body ceníku.
(1) Chcete-li uschovat částku ve výši 50.000,- Kč, uhradíte bez DPH 600,- Kč (1,2% z 50.000) plus DPH 21% ve výši 126,- Kč, celkem 726,- Kč.
(2) Chcete-li uschovat 20.000.000,- Kč, uhradíte bez DPH 33.600,- Kč (1,2% z 100.000 = 1.200 + 0,6% z 400.000 = 2.400 + 0,4% z 500.000 = 2.000 + 0,2% z 9.000.000 = 18.000 + 0,1% z 10.000.000 = 10.000) plus DPH 21% ve výši 7.056,- Kč, celkem 40.656,- Kč.

Podle mého ceníku se klientům v podstatě nevyplatí uschovávat nižší částky, zato výhodněji pak vychází vyšší úschovy.

(3) Úschova 50.000,- Kč u mne vyjde na 3.600,- Kč. Nejsem plátcem DPH.
(4) Úschova 20.000.000,- Kč pak u mne vyjde na 29.600,- Kč (19.600 + 0,1% z 10.000.000 = 10.000).
(5) Úschova 3.000.000,- Kč u mne vyjde na 7.600,- Kč (6.100 + 0,15% z 2.000.000 = 1.500), u notáře pak na 11.616,- Kč vč. DPH, nebo 5.000.000,- Kč u mne na 12.100,- Kč a u notáře pak na 16.456,- Kč vč. DPH.

“Je možné, že na trhu existuje levnější nabídka (nejen úschovních) služeb. Potom záleží na klientovi, zda bude vážit více garance mé osobní přípravy úschovní smlouvy srozumitelně, přehledně a s přehlednou úpravou a formátováním dle jeho skutečných potřeb a toho, že smlouva sice nebude připravena za “tovární normovanou půlhodinu” (ať to vypadá jak to vypadá), ale zato jí bude věnováno tolik času, kolik je potřeba (zhruba od jednoduchých v rozsahu jedné hodiny po složité v rozsahu tří hodin). Též veškeré pochůzky v souvislosti s úschovou včetně jednání s bankou realizující úschovu činím zásadně osobně. Jsem přesvědčen, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli pořizovat levné věci nebo služby. A pokud ano, tak s plným vědomím rizik s tím spojených.” 

Mgr. Ondřej Pecák, advokát