SLUŽBY

PRÁVNÍ RADA – Nejste si s něčím jisti, něco nevíte, potřebujete nasměrovat, rádi byste si poslechli nebo přečetli právní názor na nějakou Vaši situaci nebo potřebujete napsat či zkontrolovat smlouvu a pomoci s převodem nemovitosti? Poskytujeme právní rady na jednotlivé dotazy klientů či zpracováváme právní posudky a stanoviska k jednotlivým tématům či konkrétním situacím a problémům a zajišťujeme kompletní právní pomoc u smluv a dohod v podobě přípravy, revizí a jejich vymáhání. Zpravidla jde o jednorázovou nebo časově krátce omezenou právní pomoc.

PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ – Vedete nebo Vás čeká spor, potřebujete vymáhat pohledávky, hrozí, že na Vás bude podána žaloba nebo jste obdrželi výzvu od osoby nebo soudu či státního orgánu a nejste si jisti, co to vše pro Vás znamená nebo může znamenat? Na základě plné moci advokáta zastupujeme klienta ve stanovené věci vůči protistranám sporů, státním či samosprávným orgánům a v soudních řízeních, jakož i při mimosoudním vyjednávání. Zpravidla se jedná o časově delší spolupráci na základě prosté dohody nebo na základě smlouvy o poskytování právní pomoci.

PRAVIDELNÉ SLUŽBY – Potřebujete pravidelnou pomoc v obchodním styku, pravidelně kontrolovat nebo připravovat smlouvy, vymáhat vznikající pohledávky nebo jinak zajišťovat právní asistenci při pravidelně se opakujících činnostech? Na základě smlouvy o poskytování právní pomoci jsme klientovi k dispozici v pravidelných intervalech na základě dohodnutého jízdního řádu tak, aby klient opakující se potřebu mohl svěřit zcela či částečně do rukou advokáta. Zpravidla jde o dlouhodobou spolupráci s cenově nejvýhodnějšími měsíčními náklady na právní pomoc.

OSTATNÍ SLUŽBY

  • Úřední ověřování podpisů na listinách. Potřebujete jen občanku.
  • Autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a opačně. Jde o ověření listiny (elektronický druh legalizace) nutné pro komunikaci s úřady a soudy. Pokud Vám přijde rozsudek do datové schránky, převedeme jej do listinné podoby s rovnocennou platností jako rozsudek listinný s razítkem soudu. Prostou legalizaci provádíme skrze autorizovanou konverzi s tím rozdílem, že místo legalizační doložky jak ji znáte z obecních úřadů bude mít ověřený dokument doložku o autorizované konverzi.
  • Advokátní úschova finančních prostředků pro zajištění finančních transakcí. Požívá zvláštního zákonného ochranného režimu.
  • Výpisy z katastru nemovitostí byly doménou notářů a kontaktních míst Czech Point vedle standardního pořízení na katastrálních úřadech. Nyní zajišťujeme samostatně tyto výpisy se stejnou právní váhou jako jsou výpisy vydané přímo katastrálním úřadem a ve stejném rozsahu.

OBČANSKÉ PRÁVO – Potřebujete prodávat, kupovat, poskytnout nájem či se stát nájemníkem, půjčit si věc či finanční prostředky nebo naopak být tím, kdo půjčuje? Potřebujete takovou transakci odborně zaštítit, protože pořádek dělá přátele a dobře napsaná smlouva či dohoda minimalizuje na jedné straně nesrovnalosti ze smluv a dohod a na druhé straně zjednodušuje možnost vymáhání závazku z takové smlouvy či dohody? I pouhé zeptání se Vám může ušetřit budoucí starosti a ztráty.

SPOLEČENSTEVNÍ PRÁVO – Člověk je tvor společenský a rád se sdružuje za účelem dosahování zisku, správy svých věcí (bydlení) nebo při svých volnočasových aktivitách. Nejčastější formy společností (korporací) jsou společnost s ručením omezeným, (bytové) družstvo, společenství vlastníků (bytových a nebytových jednotek) a spolek (dříve občanské sdružení). Pomáháme s jejich založením, změnami ve společenstevní dokumentaci včetně zastoupení v rejstříkovém řízení a při uspořádávání vnitřních vztahů společenství, jakož i při vymáhání práv a povinností s tím spojených.

RODINNÉ PRÁVO – Zajišťujeme právní poradenství nebo právní zastoupení ve věcech péče o dítě, což nejčastěji obnáší spory o výživné či svěření do péče jednoho (nebo obou v případě střídavé péče) z rodičů. K tomu mnohdy nerozdílně patří i rozvodová řízení s vypořádáváním majetku.

NEMOVITOSTI – Nejčastější potřebou klientů je asistence při převodu nemovitosti. Zajišťujeme zpracování převodní dokumentace, její revizi a připomínkování v případě, že ji připravuje někdo jiný a klient se potřebuje ujistit, aby se na listiny podívala osoba nezaujatá okem odborným, a realizaci uzavření smluv. Součástí těchto služeb obvykle ověření podpisů na smlouvách a zajišťujeme též advokátní úschovu finančních prostředků. Zajišťujeme též právní pomoc v otázkách nájemních vztahů, a to přípravu či revizi nájemních smluv, vymáhání povinností z nájemních vztahů vyplývajících, jakož i pomoc při ukončení nájemního vztahu na straně pronajímatele nebo nájemce. Nově jsem též nabízíme pomoc, radu či zastoupení v otázkách diskriminace, a to zejména v podobě ochrany před zneužíváním předpisů, které mají chránit proti diskriminaci (tj. proti diskriminačním provokacím s vyžadováním nemravného výpalného).

PRACOVNÍ PRÁVO – Zajišťujeme poradenství či zastoupení ve věcech pracovněprávních vztahů, zejména při jejich uzavírání, realizaci nebo ukončení a při vymáhání práv a povinností z těchto vztahů. Zaměstnavatel přestal hradit mzdu/plat? Škodí zaměstnanec zaměstnavateli a ten neví co s tím? Nastal jiný problém v pracovněprávním vztahu? Neváhejte se zeptat.


OBHAJOBA – Pomáháme klientům jak ve fázi před zahájením trestního stíhání (policie typicky šetří podezření) na bázi zmocnění či poradenství čemu by mohl klient čelit a jakou strategii výpovědi zvolit (protože i když nic klient nezákonného nečiní, neznamená to, že jej nepostihne policejní šetření a (od)souzení), tak ve fázi po zahájení trestního stíhání ve formě obhajoby. Přijímáme zmocnění k obhajobě a vykonáváme též obhajobu ex offo, tj. přidělovanou obviněným/obžalovaným soudem. V jakých jiných otázkách než těch, kde může klient přijít o svou svobodu a dobré jméno záznamem v rejstříku trestů, by se měl poradit a nechat zastoupit?

ZASTOUPENÍ POŠKOZENÝCH – Zajišťujeme též právní zastoupení v trestním řízení osob postižených trestnou činností. Nelze očekávat, že oběť trestné činnosti je automaticky převzata do péče státem, který by ji provedl procesem hájení svých zájmů. Od toho tu jsou buď zájmová sdružení (např. i s psychologickou pomocí), nebo standardně advokáti.

PRÁVNICKÉ OSOBY – Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je možné soudit i právnickou osobu. V této oblasti je též na místě přinejmenším konzultovat možná rizika pro osoby fyzické i právnické i tím pohledem, že jde o zatím relativně novou právní úpravu, kterou právní praxe příliš neumí užívat a možná ani nikdy umět nebude (zejména proto, že věcně je nesmysl, aby právnická osoba byla trestně odpovědná).

OPATROVNICTVÍ – Okrajově nabízíme i poradenství týkající se opatrovnictví v trestním řízení jak z titulu zkušeností z výkonu opatrovnické činnosti trestné stíhané právnické osoby nebo právnické osoby jako poškozené v trestním řízení.

EXTRADICE – Řízení o vydání do nebo z České republiky je velmi specifické a můžeme doporučit žádat o radu nebo zastoupení takové advokáty, pro které nebude tato tematika zcela nová. V naší praxi se dá říct, že nám napadne vždy jedna extradiční kauza na deset běžných trestních.


PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY – Stal/a jste se podezřelým/ou ze spáchání přestupku (správního deliktu) nebo se chcete informovat předem? I v takových věcech je na místě se poradit a popřípadě se nechat zastoupit, protože často se stává, že uplatněná sankce je nezákonná nebo jinak nesprávná a určitě nemůžeme doporučit sklopit hlavu a nechat se semlít systémem, který s oblibou často odírá slušné lidi a gaunerů se bojí a ustupuje jim. Samozřejmě možným výstupem posouzení Vaší věci může být i doporučení uloženou sankci splnit.

PRÁVO NA INFORMACE – Máte dost toho, že státní správa nebo samospráva utrácí Vaše těžce vydělané a odevzdané peníze na nesmysly nebo hůře? A nechce Vám dát příslušnou mnohdy usvědčující informaci, která by mohla vést i k trestnímu stíhání? Máme zkušenosti se všemi fázemi vymáhání povinnosti poskytnout informaci.

ZBRANĚ A STŘELIVO – Potřebujete právní asistenci týkající se zbraní a střeliva? Jako aktivně se zajímající o tuto právní oblast můžeme být nápomocni od poradenství k získávání zbrojního průkazu po správní řízení týkající se Vaší spolehlivosti nebo bezúhonnosti pohledem zákona o zbraních.

ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ – Často poskytujeme klientům poradenství týkající se zodpovídání otázek o možnostech obrany proti určitému dění ve stavebních či územních řízeních s dopady na klienty. A že jde o složitou právní problematiku asi není nutno dodávat.

VYVLASTNĚNÍ – To nejhorší, co nám zůstalo jako památka na dobu nesvobody. Vyvlastnění. Protože se tento socialistický reliktní nástroj stal v dnešní době poměrně běžným instrumentem, musí i klient bránící svá práva vyvíjet větší úsilí při obraně svého majetku proti státní moci. Právní pomoc v těchto otázkách považuji za otázku cti a slušnosti proti aroganci státní moci.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY – Jako zastánce tradičního pojetí, kdy základní právo je právem na život, nebýt mučen a právo na to vlastnit majetek a jako základní svobodu považuji zejména svobodu slova a vyjadřování, ale i diskriminace v soukromoprávních vztazích, která je de iure zakázaná, nabízím klientům pomoc při věčném souboji Davida proti státu/obci, který salámovou metodou drolí základní práva a svobody ve prospěch jiných podružných institutů, která se dnes též nazývají jako základní právo nebo svoboda.

POLITIKA/VOLBY/LEGISLATIVA – Je smutnou pravdou, že v dnešní době mnohdy nestačí právní zastoupení, ale o těch nejdůležitějších tématech dnes rozhoduje často politika. Že něco považujete za nespravedlivé a soudce smutně krčí rameny, že taková je dnešní politická a legislativní realita? Pokud potřebujete skutečně pomoci a protože nouze naučila Dalibora housti, mé portfolio právních služeb se nutně muselo rozšířit i na otázky politické, volební a legislativní. A to je ta nejtěžší práce, která se v dnešní době stala naprostou nutností, protože je nezbytné vyvíjet tlak nejen právní cestou, aby i legislativa šla směrem zdravého rozumu a ne (euro)nesmyslů.